Từ điển Việt Anh online

bán niên tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán niên]
 half-year; semester
 Thượng bán niên
 First semester
 Hạ bán niên
 Second semester