Từ điển Việt Anh online

bán phụ âm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán phụ âm]
 semiconsonant