Từ điển Việt Anh online

bán phụ âm tiếng Anh là gì?

bán phụ âm nghĩa tiếng Anh


[bán phụ âm]
 semiconsonant

semiconsonant


US UK