Từ điển Việt Anh online

bán phong kiến tiếng Anh là gì?

bán phong kiến nghĩa tiếng Anh


[bán phong kiến]
 semifeudal

semifeudal


US UK