Từ điển Việt Anh online

bán phong kiến tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán phong kiến]
 semifeudal