Từ điển Việt Anh online

bán rong tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán rong]
 to peddle; to hawk