Từ điển Việt Anh online

bán sơn địa tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán sơn địa]
tính từ
 half-mountain half-plain
 vùng bán sơn địa
 a half-mountain half-plain area