Từ điển Việt Anh online

bán tín bán nghi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán tín bán nghi]
 to doubt; to half-believe; to be uncertain