Từ điển Việt Anh online

bán tự động tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán tự động]
 semiautomatic
 Garand hay M 1 là súng trường bán tự động
 Garand, or M 1, is a semiautomatic rifle