Từ điển Việt Anh online

bán tự trị tiếng Anh là gì?

bán tự trị nghĩa tiếng Anh


[bán tự trị]
 semi-autonomous

semi-autonomous


US UK