Từ điển Việt Anh online

bán tự trị tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán tự trị]
 semi-autonomous