Từ điển Việt Anh online

bán thành phẩm tiếng Anh là gì?

bán thành phẩm nghĩa tiếng Anh


[bán thành phẩm]
 semifinished product; semimanufactured product

semifinished product


US UK