Từ điển Việt Anh online

bán thành phẩm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán thành phẩm]
 semifinished product; semimanufactured product