Từ điển Việt Anh online

bán thân bất toại tiếng Anh là gì?

bán thân bất toại nghĩa tiếng Anh


[bán thân bất toại]
 (chứng bán thân bất toại) hemiplegia
 Người mắc chứng bán thân bất toại
 Hemiplegic

(chứng bán thân bất toại) hemiplegia


US UK