Từ điển Việt Anh online

bán thân bất toại tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán thân bất toại]
 (chứng bán thân bất toại) hemiplegia
 Người mắc chứng bán thân bất toại
 Hemiplegic