Từ điển Việt Anh online

bán thấm tiếng Anh là gì?

bán thấm nghĩa tiếng Anh


[bán thấm]
 (vật lý) semipermeable
 Màng bán thấm
 Semipermeable membrane

(vật lý) semipermeable


US UK