Từ điển Việt Anh online

bán thấm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán thấm]
 (vật lý) semipermeable
 Màng bán thấm
 Semipermeable membrane