Từ điển Việt Anh online

bán thế tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán thế]
 half a life; half a century
 bán thế nhân duyên
 broken (divorce, death) marriage life