Từ điển Việt Anh online

bán thuộc địa tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán thuộc địa]
 semi-colony, half-colony