Từ điển Việt Anh online

bán thuộc địa tiếng Anh là gì?

bán thuộc địa nghĩa tiếng Anh


[bán thuộc địa]
 semi-colony, half-colony

semi-colony, half-colony


US UK