Từ điển Việt Anh online

bán trú tiếng Anh là gì?

bán trú nghĩa tiếng Anh


[bán trú]
 (học sinh bán trú) day-boarder

(học sinh bán trú) day-boarder


US UK