Từ điển Việt Anh online

bán trú tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán trú]
 (học sinh bán trú) day-boarder