Từ điển Việt Anh online

bán vốn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán vốn]
 sell at cost