Từ điển Việt Anh online

bán xon tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán xon]
 to sell something at sale price; to put something on sale