Từ điển Việt Anh online

báng bổ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báng bổ]
 to desecrate; to profane; to blaspheme