Từ điển Việt Anh online

báng nhạo tiếng Anh là gì?

báng nhạo nghĩa tiếng Anh


[báng nhạo]
 như nhạo báng

như nhạo báng


US UK