Từ điển Việt Anh online

báng nhạo tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[báng nhạo]
 như nhạo báng