Từ điển Việt Anh online

bánh ú tiếng Anh là gì?

bánh ú nghĩa tiếng Anh


[bánh ú]
danh từ
 small pyramidal glutinous rice cake, a four-cornered rice dumpling

danh từ


US UK