Từ điển Việt Anh online

bánh đà tiếng Anh là gì?

bánh đà nghĩa tiếng Anh


[bánh đà]
danh từ
 Fly-wheel

danh từ


US UK