Từ điển Việt Anh online

bánh đà tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh đà]
danh từ
 Fly-wheel