Từ điển Việt Anh online

bánh đậu tiếng Anh là gì?

bánh đậu nghĩa tiếng Anh


[bánh đậu]
danh từ
 green bean cake

danh từ


US UK