Từ điển Việt Anh online

bánh đậu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh đậu]
danh từ
 green bean cake