Từ điển Việt Anh online

bánh đậu xanh tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh đậu xanh]
danh từ
 cakes made of ground green lentils