Từ điển Việt Anh online

bánh đa tiếng Anh là gì?

bánh đa nghĩa tiếng Anh


[bánh đa]
danh từ
 dry pancake, rice pancake, rice wafer

danh từ


US UK