Từ điển Việt Anh online

bánh đa tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh đa]
danh từ
 dry pancake, rice pancake, rice wafer