Từ điển Việt Anh online

bánh đai tiếng Anh là gì?

bánh đai nghĩa tiếng Anh


[bánh đai]
danh từ
 Pulley

danh từ


US UK