Từ điển Việt Anh online

bánh ướt tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh ướt]
danh từ
 Steamed thin rice pancake