Từ điển Việt Anh online

bánh ướt tiếng Anh là gì?

bánh ướt nghĩa tiếng Anh


[bánh ướt]
danh từ
 Steamed thin rice pancake

danh từ


US UK