Từ điển Việt Anh online

bánh bàng tiếng Anh là gì?

bánh bàng nghĩa tiếng Anh


[bánh bàng]
danh từ
 malabar almond-shaped cake

danh từ


US UK