Từ điển Việt Anh online

bánh bàng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh bàng]
danh từ
 malabar almond-shaped cake