Từ điển Việt Anh online

bánh bèo tiếng Anh là gì?

bánh bèo nghĩa tiếng Anh


[bánh bèo]
danh từ
 bloating fern-shaped cake, thin cakes (made of sweet)

danh từ


US UK