Từ điển Việt Anh online

bánh bèo tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh bèo]
danh từ
 bloating fern-shaped cake, thin cakes (made of sweet)