Từ điển Việt Anh online

bánh bích quy tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh bích quy]
 như bánh quy