Từ điển Việt Anh online

bánh bông lan tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh bông lan]
danh từ
 sponge cake