Từ điển Việt Anh online

bánh bao tiếng Anh là gì?

bánh bao nghĩa tiếng Anh


[bánh bao]
danh từ
 dumpling

danh từ


US UK