Từ điển Việt Anh online

bánh bao tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh bao]
danh từ
 dumpling