Từ điển Việt Anh online

bánh chè tiếng Anh là gì?

bánh chè nghĩa tiếng Anh


[bánh chè]
danh từ
 xem xương bánh chè

danh từ


US UK