Từ điển Việt Anh online

bánh chè tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh chè]
danh từ
 xem xương bánh chè