Từ điển Việt Anh online

bánh chả tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh chả]
danh từ
 Sweet meat pie in lumps