Từ điển Việt Anh online

bánh dừa tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh dừa]
danh từ
 coconut cake