Từ điển Việt Anh online

bánh da lợn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh da lợn]
danh từ
 pigskin's cake