Từ điển Việt Anh online

bánh da lợn tiếng Anh là gì?

bánh da lợn nghĩa tiếng Anh


[bánh da lợn]
danh từ
 pigskin's cake

danh từ


US UK