Từ điển Việt Anh online

bánh giò tiếng Anh là gì?

bánh giò nghĩa tiếng Anh


[bánh giò]
danh từ
 pyramidal rice dumpling (filled with meat, onion, mushroom), meat pie

danh từ


US UK