Từ điển Việt Anh online

bánh giầy tiếng Anh là gì?

bánh giầy nghĩa tiếng Anh


[bánh giầy]
danh từ
 glutinous rice dumpling, rice pie

danh từ


US UK