Từ điển Việt Anh online

bánh giầy tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh giầy]
danh từ
 glutinous rice dumpling, rice pie