Từ điển Việt Anh online

bánh gio tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh gio]
 như bánh tro
 lime-water dumplings