Từ điển Việt Anh online

bánh hơi tiếng Anh là gì?

bánh hơi nghĩa tiếng Anh


[bánh hơi]
danh từ
 pneumatic tire

danh từ


US UK