Từ điển Việt Anh online

bánh hơi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh hơi]
danh từ
 pneumatic tire