Từ điển Việt Anh online

bánh kẹo tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh kẹo]
danh từ
 confectionary
 nhà máy bánh kẹo
 Candy factory