Từ điển Việt Anh online

bánh kẹp tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh kẹp]
danh từ
 pancake