Từ điển Việt Anh online

bánh kem tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh kem]
 cheesecake; cream cake