Từ điển Việt Anh online

bánh khoái tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh khoái]
danh từ
 plain rice flan, kind of rice cake