Từ điển Việt Anh online

bánh khoái tiếng Anh là gì?

bánh khoái nghĩa tiếng Anh


[bánh khoái]
danh từ
 plain rice flan, kind of rice cake

danh từ


US UK