Từ điển Việt Anh online

bánh khoai tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh khoai]
danh từ
 cake made of sweet potato meal (mixed with rice flour), sweet potato cake