Từ điển Việt Anh online

bánh lái tiếng Anh là gì?

bánh lái nghĩa tiếng Anh


[bánh lái]
 (tàu thủy) rudder; (ô tô) steering wheel

(tàu thủy) rudder


US UK