Từ điển Việt Anh online

bánh lái tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh lái]
 (tàu thủy) rudder; (ô tô) steering wheel