Từ điển Việt Anh online

bánh mảnh cộng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh mảnh cộng]
danh từ
 green-coloured pastry