Từ điển Việt Anh online

bánh nướng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh nướng]
 pie