Từ điển Việt Anh online

bánh phồng tiếng Anh là gì?

bánh phồng nghĩa tiếng Anh


[bánh phồng]
danh từ
 Glutinous rice chupatty

danh từ


US UK