Từ điển Việt Anh online

bánh phồng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh phồng]
danh từ
 Glutinous rice chupatty