Từ điển Việt Anh online

bánh phồng tôm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh phồng tôm]
danh từ
 glutinous rice chupatty mixed with powdered shrimp, deep fried shrimp paste