Từ điển Việt Anh online

bánh phồng tôm tiếng Anh là gì?

bánh phồng tôm nghĩa tiếng Anh


[bánh phồng tôm]
danh từ
 glutinous rice chupatty mixed with powdered shrimp, deep fried shrimp paste

danh từ


US UK