Từ điển Việt Anh online

bánh phở tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh phở]
danh từ
 noodle, rice noodle