Từ điển Việt Anh online

bánh phở tiếng Anh là gì?

bánh phở nghĩa tiếng Anh


[bánh phở]
danh từ
 noodle, rice noodle

danh từ


US UK