Từ điển Việt Anh online

bánh quy tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bánh quy]
 biscuits